در عکسها: خانواده سلطنتی انگلیس در طول سالها

خانواده سلطنتی گتی ایماژ

در پشت خاندان سلطنتی انگلیس سابقه ای طولانی وجود دارد که طولانی ترین سلطنت سلطنت ، ملکه الیزابت دوم را برای ما به ارمغان آورد. پرنسس محبوب دایانا ؛ این دو همسر شاهزاده هری و مگان ، دوشس ساسکس هستند. و جدیدترین افزوده های این سلسله ، شاهزاده جورج ، پرنسس شارلوت و پرنس لوئیس. برای تماشای پنج نسل اخیر سلطنت انگلیس در عکس ها کلیک کنید.

نمایش گالری 101عکسها1902

'>
گتی ایماژ 1از 101الیزابت بووز لیون ، مادر ملکه آینده

19021922

'>
گتی ایماژ دواز 101الیزابت بووز لیون1922

چه موقع می توانید کفش سفید بپوشید

1926

'>
گتی ایماژ 3از 101بانو الیزابت بووز

19261930

'>
گتی ایماژ 4از 101پرنسس مارگارت و مادر ملکه آینده

1930

1932

'>
گتی ایماژ 5از 101پرنسس مارگارت و پرنسس الیزابت1932

1934

'>
گتی ایماژ 6از 101پرنسس مارگارت ، پرنسس الیزابت و مادر ملکه آینده

1934

1935

'>
گتی ایماژ 7از 101مادر ملکه آینده ، پرنسس مارگارت و پرنسس الیزابت

1935

1936

'>
گتی ایماژ 8از 101پرنسس الیزابت ، مادر ملکه آینده و پرنسس مارگارت

1936

1936

'>
گتی ایماژ 9از 101پرنسس الیزابت و پرنسس مارگارت

1936

1940

'>
گتی ایماژ 10از 101شاهزاده خانم الیزابت و مادر ملکه

1940

1940

'>
گتی ایماژ یازدهاز 101مادر ملکه ، پرنسس مارگارت و پرنسس الیزابت

1940

سال 1942

'>
گتی ایماژ 12از 101پرنسس الیزابت و پرنسس مارگارت

سال 1942

سال 1942

'>
گتی ایماژ 13از 101مادر ملکه

سال 1942

1944

'>
گتی ایماژ 14از 101شاهزاده خانم الیزابت

1944

1944

'>
گتی ایماژ پانزدهاز 101شاهزاده خانم الیزابت

1944

1944

'>
گتی ایماژ 16از 101پرنسس الیزابت و پرنسس مارگارت

1944

1945

'>
گتی ایماژ 17از 101شاهزاده خانم الیزابت

1945

1946

'>
گتی ایماژ 18از 101شاهزاده خانم الیزابت

1946

1946

'>
گتی ایماژ 19از 101پرنسس الیزابت و پرنسس مارگارت

1946

1947

'>
گتی ایماژ بیستاز 101شاهزاده خانم الیزابت

1947

1947

'>
گتی ایماژ بیست و یکاز 101شاهزاده خانم الیزابت و فیلیپ مونت باتن

1947

1947

'>
گتی ایماژ 22از 101پرنسس الیزابت و پرنس فیلیپ در روز عروسی خود

1947

1949

'>
گتی ایماژ 2. 3از 101شاهزاده خانم الیزابت

1949

1949

'>
گتی ایماژ 24از 101شاهزاده خانم الیزابت

1949

1949

'>
گتی ایماژ 25از 101پرنسس الیزابت و پرنس چارلز

1949

1949

'>
گتی ایماژ 26از 101پرنسس الیزابت و پرنس چارلز

1949

عکس های بیونس در جوانی

1950

'>
گتی ایماژ 27از 101شاهزاده خانم الیزابت

1950

1950

'>
گتی ایماژ 28از 101مادر ملکه ، پرنسس الیزابت و پرنس چارلز

1950

1951

'>
گتی ایماژ 29از 101پرنسس آن ، پرنسس الیزابت ، پرنس فیلیپ و پرنس چارلز

1951

1951

'>
گتی ایماژ 30از 101شاهزاده خانم الیزابت

1951

بعدنگاهی به زندگی شاهزاده هری در عکسها تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید