نمادین ترین لحظات سیندی کرافورد در عکس ها

جواهرات ، لوازم جانبی مد ، مژه ، جواهرات بدن ، گردنبند ، پرتره ، آرایش ، خوشحال ، عکاسی پرتره ، دستبند ، گتی ایماژ

سیندی کرافورد از ابتدای کار خود به عنوان دختر همسایه آمریکایی در اواخر دهه 80 ، تا رسیدن به مقام سوپرمدل در دهه 90 ، همیشه خیره کننده بوده است. به احترام امروز تولدش ، بهترین لحظات او را در طول سالها ببینید.

نمایش گالری 49عکسهاسال 1988

'>
گتی ایماژ 1از 49

سال 1988سال 1988

'>
گتی ایماژ دواز 49سال 1988

سال 1988

'>
گتی ایماژ 3از 49

سال 19881989

'>
گتی ایماژ 4از 49

1989

1989

'>
گتی ایماژ 5از 491989

1989

'>
گتی ایماژ 6از 49

1989

1989

'>
گتی ایماژ 7از 49

1989

1990

'>
گتی ایماژ 8از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ 9از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ 10از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ یازدهاز 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ 12از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ 13از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ 14از 49

1990

1990

'>
گتی ایماژ پانزدهاز 49

1990

1991

عکس هایی از لباس های دهه 80
'>
گتی ایماژ 16از 49

1991

1991

'>
گتی ایماژ 17از 49

1991

1991

'>
گتی ایماژ 18از 49

1991

1991

'>
گتی ایماژ 19از 49

1991

1991

'>
گتی ایماژ بیستاز 49

1991

سال 1992

'>
گتی ایماژ بیست و یکاز 49

سال 1992

1993

'>
گتی ایماژ 22از 49

1993

1993

'>
گتی ایماژ 2. 3از 49

1993

1994

'>
گتی ایماژ 24از 49

1994

1997

'>
گتی ایماژ 25از 49

1997

1997

'>
گتی ایماژ 26از 49

1997

1997

'>
گتی ایماژ 27از 49

1997

1997

'>
گتی ایماژ 28از 49

1997

1999

'>
گتی ایماژ 29از 49

1999

2001

'>
گتی ایماژ 30از 49

2001

بعدبهترین لحظات سبک خیابانی کیت ماس تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید