چگونه هر بار شمع عالی را بسوزانیم

هیچ چیز شیکی در مورد شیشه های دوده ، تپه های موم و شعله های آتش وجود ندارد.

چاک بستن در زنان

چاک کلوز عکاس در مورد تیراندازی به زنانی مانند جولیان مور.