چگونه لباس برای موفقیت خدمت به زنان در طی شیوع ویروس کرونا

ماموریت غیرانتفاعی فراتر از تهیه لباس حرفه ای برای زنان است.

چهره شمالی و پاپ آپ گوچی در نیویورک خریداران را به خیابان ها برگرداند

کیف های صورتی روشن برای مناسبت و پروتکل های ایمنی در محل وجود داشت.

آنها می گویند این آمریکا نیست. برای اکثر ما اینطور است.

چرا ما دائماً در مورد این کشور داستانهای مشابهی را برای خود تعریف می کنیم؟